تعرفه خدمات
عملیاتتعرفه(ریال)شرح
یکپارچه سازی40 به ازای هر نسخه
بررسی دیسکت20 به ازای هر نسخه
ارسال به HIX10 به ازای هر نسخه
گزارش35,000
آگهی تبادل دارو0
آکهی پرسنل0
تعرفه بسته ها
عنوانمیزان اعتبار(ریال)تخفیف(ریال)قابل پرداخت(ریال)
اقتصادی50,000050,000
تجاری200,00030,000170,000
تجاری200,0000200,000
تست بانکی1,00001,000
داروخانه دهمرده50,00050,0000
داروخانه دهمرده50,00050,0000